روسای انجمن ها

انجمن کن دو و ایی آی دو (سامورایی)

مسئول انجمن در استان فارس : مجتبی رضایی شماره تماس : 09174432353 شماره روابط عمومی : 09917467006

روسای انجمن ها

انجمن سامبو

مسئول انجمن در استان فارس : امین نجاتی شماره تماس : 09173298003