نواب رئیس انجمن ها

نائب رئیس انجمن کن دو و ایی آی دو (سامورایی)

نائب رئیس در استان فارس : زهرا کدیور شماره تماس روابط عمومی : 09917467006