نواب رئیس دوجو ها

نائب رئیس جیوشین کای دوجو آیکیدو استان فارس

نائب رئیس دوجو در استان فارس : راضیه برادری

روسای دوجو ها
6

انجمن ملی آیکیدو – رِی دوجو

مسئول دوجو در استان : محمد غفاری شماره تماس : 09173134761

روسای دوجو ها

انجمن ملی آیکیدو – دوجو جیوشین کای

مسئول دوجو در کشور : علی اصغر امیری پناه شماره تماس : 09171183965

روسای دوجو ها

انجمن ملی آیکیدو – آرای دوجو

مسئول دوجو در استان فارس : وحید کاظمی شماره تماس : 09175338701