نواب رئیس دوجو ها

نائب رئیس جیوشین کای دوجو آیکیدو استان فارس

نائب رئیس دوجو در استان فارس : راضیه برادری