روسای سیستم ها

سیستم هاپکیدو KSB

مسئول سیستم در استان فارس : عدالت طهماسبی شماره تماس : 09178262005

روسای سیستم ها

سیستم موی تای WPMF

مسئول سیستم در استان فارس : امیر آذین نیا شماره تماس : 09171131398

روسای سیستم ها

سیستم شینوبی ایران

مسئول سیستم در استان فارس : محمد علی (امید) فروزند شماره تماس : 09380072967

روسای سیستم ها

سیستم رزم آرمان

مسئول سیستم در استان فارس : علی معمار زاده شماره تماس : 09171212335