نواب رئیس سیستم ها

نائب رئیس سیستم کیک بوکسینگ WKO

نائب رئیس سیستم در استان فارس : فاطمه کشاورز شماره تماس : 09387012432

نواب رئیس سیستم ها

نائب رئیس سیستم رزم آرمان

نائب رئیس سیستم در استان فارس : سیده الهام ستونی زاده فر