نواب رئیس کمیته ها

نائب رئیس کمیته سوپر ساباکی

نائب رئیس در استان فارس : زینب دمیار شماره تماس روابط عمومی : 09917467006

نواب رئیس کمیته ها

نائب رئیس کمیته آرنیس

نائب رئیس در استان فارس : فاطمه رضایی شماره تماس روابط عمومی : 09917467006

نواب رئیس کمیته ها

نائب رئیس کمیته پنچاک سیلات

نائب رئیس کمیته در استان فارس : سیده سهیلا دهقانی شماره تماس : 09173162763

روسای کمیته ها

کمیته پنچاک سیلات

مسئول کمیته در استان فارس : هیأت ورزشهای رزمی شماره تماس : 09171119741

روسای کمیته ها

کمیته سوپر ساباکی

مسئول کمیته در استان فارس : امیر حمزه رضایی شماره تماس : 09174432353 شماره روابط عمومی : 09917467006

روسای کمیته ها

کمیته آرنیس

نماینده کمیته در استان فارس : مجتبی رضایی شماره تماس : 09174432353 شماره روابط عمومی : 09917467006

نواب رئیس کمیته ها

نائب رئیس کمیته وکوتورین

نائب رئیس کمیته در استان فارس : الهام باصری حقیقی شماره تماس : 09902028022

روسای کمیته ها

کمیته وکوتورین

مسئول کمیته در استان فارس : امیر آذین نیا شماره تماس : 098171131398

روسای کمیته ها

کمیته جوجیتسو و کوبودو

مسئول کمیته در استان فارس : محمد امیر گلچین پور شماره تماس : 09179080014

روسای کمیته ها

کمیته کیک بوسینگ WKA

مسئول کمیته در استان فارس : محسن صارمی شماره تماس : 09177106714