روسای کمیته ها

کمیته پنچاک سیلات

مسئول کمیته در استان فارس : هیأت ورزشهای رزمی شماره تماس : 09171119741

روسای کمیته ها

کمیته سوپر ساباکی

مسئول کمیته در استان فارس : امیر حمزه رضایی شماره تماس : 09174432353 شماره روابط عمومی : 09917467006

روسای کمیته ها

کمیته آرنیس

نماینده کمیته در استان فارس : مجتبی رضایی شماره تماس : 09174432353 شماره روابط عمومی : 09917467006

روسای کمیته ها

کمیته وکوتورین

مسئول کمیته در استان فارس : امیر آذین نیا شماره تماس : 098171131398

روسای کمیته ها

کمیته جوجیتسو و کوبودو

مسئول کمیته در استان فارس : محمد امیر گلچین پور شماره تماس : 09179080014

روسای کمیته ها

کمیته کیک بوسینگ WKA

مسئول کمیته در استان فارس : محسن صارمی شماره تماس : 09177106714

روسای کمیته ها

کمیته اسپرت کیک بوکسینگ SKF

مسئول کمیته در استان فارس : سارا خلعتبری شماره تماس : 09379037648