نواب رئیس کمیته ها

نائب رئیس کمیته سوپر ساباکی

نائب رئیس در استان فارس : زینب دمیار شماره تماس روابط عمومی : 09917467006

نواب رئیس کمیته ها

نائب رئیس کمیته آرنیس

نائب رئیس در استان فارس : فاطمه رضایی شماره تماس روابط عمومی : 09917467006

نواب رئیس کمیته ها

نائب رئیس کمیته پنچاک سیلات

نائب رئیس کمیته در استان فارس : سیده سهیلا دهقانی شماره تماس : 09173162763

نواب رئیس کمیته ها

نائب رئیس کمیته وکوتورین

نائب رئیس کمیته در استان فارس : الهام باصری حقیقی شماره تماس : 09902028022