روسای گروه ها

گروه نینجا واریور

مسئول گروه در استان فارس : بهروز بهلولی شماره تماس : 09177045006

روسای گروه ها

گروه سوپر کیک بوکسینگ و فول کنتاکت بین المللی

مسئول گروه در استان فارس : مریم فرجام نیا شماره تماس : 09033630322

روسای گروه ها

گروه نینجا رنجر

مسئول گروه در استان فارس : عباس دانشی شماره تماس : 09371101081

روسای گروه ها

گروه هاپکیدو ITH

مسئول گروه در استان فارس : مرتضی سالخورده شماره تماس : 09171390236

نواب رئیس گروه ها

نائب رئیس گروه نینجوتسو در استان فارس

نائب رئیس گروه در استان : فرناز طباطبائی شماره تماس : 09174917266

روسای گروه ها

گروه کوک سول وان

مسئول گروه در استان فارس : امیر بیات پور شماره تماس : 09177109110

روسای گروه ها

گروه سوپر کنتاکت کیک بوکسینگ

مسئول گروه در استان : رضا ممبینی صالحی شماره تماس : 09178383974

روسای گروه ها

گروه شین مو هاپکیدو

مسئول گروه در استان فارس : مسعود رحیمی شماره تماس : 09177149705

روسای گروه ها

گروه مارشال ایروبیک

مسئول گروه در استان فارس : پریسا موسوی شماره تماس : 09178205789

روسای گروه ها

گروه گراپلینگ کیک بوکسینگ

مسئول گروه در استان فارس : نجاتی شماره تماس : 09173298003