نواب رئیس گروه ها

نائب رئیس گروه نینجوتسو در استان فارس

نائب رئیس گروه در استان : فرناز طباطبائی شماره تماس : 09174917266