روسای هیأت های شهرستانها

هیأت ورزشهای رزمی شهرستان خنج

رئیس هیأت شهرستان : محمد رضا عبدالله پور شماره تماس : 09172888861

روسای هیأت های شهرستانها

هیأت ورزشهای رزمی شهرستان استهبان

رئیس هیأت شهرستان : رحیم تاجی شماره تماس : 09175005077 – 09367110473

روسای هیأت های شهرستانها

هیأت ورزشهای رزمی شهرستان فسا

رئیس هیأت فسا : محمد هادی خلیلی شماره تماس : 09179317101

روسای هیأت های شهرستانها

هیأت ورزشهای رزمی شهرستان جهرم

رئیس هیأت جهرم : امیر گلچین پور شماره تماس : 09179080014

روسای هیأت های شهرستانها

هیأت ورزشهای رزمی شهرستان لارستان

رئیس هیأت لارستان : یونس مهربان شماره تماس : 09177818390