اخبار

دوره روانشناسی انجمن کن دو و ایی آی دو(سامورایی) برگزار شد.

انجمن کن دو و ایی آی دو استان فارس که با همکاری کمیته سوپر ساباکی و کمیته آرنیس میزبان ورزشکاران بخش های اقایان و بانوان، مربیان و خانواده ها بود، یک دوره روانشناسی ورزشی با موضوعات “شروط موفقیت” برای ورزشکاران و “توقعات معقول” برای خانواده ها در دو سکشن جداگانه …