پرتال
نواب رئیس انجمن ها

نائب رئیس انجمن کن دو و ایی آی دو (سامورایی)

نائب رئیس در استان فارس : زهرا کدیور شماره تماس روابط عمومی : 09917467006

خواندن ادامه
نواب رئیس کمیته ها

نائب رئیس کمیته سوپر ساباکی

نائب رئیس در استان فارس : زینب دمیار شماره تماس روابط عمومی : 09917467006

خواندن ادامه
نواب رئیس کمیته ها

نائب رئیس کمیته آرنیس

نائب رئیس در استان فارس : فاطمه رضایی شماره تماس روابط عمومی : 09917467006

خواندن ادامه
نواب رئیس کمیته ها

نائب رئیس کمیته پنچاک سیلات

نائب رئیس کمیته در استان فارس : سیده سهیلا دهقانی شماره تماس : 09173162763

خواندن ادامه
روسای کمیته ها

کمیته پنچاک سیلات

مسئول کمیته در استان فارس : هیأت ورزشهای رزمی شماره تماس : 09171119741

خواندن ادامه
روسای گروه ها

گروه سوپر کیک بوکسینگ و فول کنتاکت بین المللی

مسئول گروه در استان فارس : مریم فرجام نیا شماره تماس : 09033630322

خواندن ادامه
روسای کمیته ها

کمیته سوپر ساباکی

مسئول کمیته در استان فارس : امیر حمزه رضایی شماره تماس : 09174432353 شماره روابط عمومی : 09917467006

خواندن ادامه
روسای گروه ها

گروه نینجا رنجر

مسئول گروه در استان فارس : عباس دانشی شماره تماس : 09371101081

خواندن ادامه
روسای کمیته ها

کمیته آرنیس

نماینده کمیته در استان فارس : مجتبی رضایی شماره تماس : 09174432353 شماره روابط عمومی : 09917467006

خواندن ادامه
روسای انجمن ها

انجمن کن دو و ایی آی دو (سامورایی)

مسئول انجمن در استان فارس : مجتبی رضایی شماره تماس : 09174432353 شماره روابط عمومی : 09917467006

خواندن ادامه